Go to top
Política de privacitat

Responsable del tractament de dades

  • Identitat: Mapa Media
  • NIF: B62988522
  • Adreça postal: Ronda General Mitre 126, Planta 6. 08021 Barcelona (Espanya)
  • Telèfon: (+34) 93 285 19 19

Finalitat

A Mapa Media – Agència de comunicació i RP tractem la informació facilitada per les persones interessades en els nostres serveis amb la finalitat de gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin a través dels formularis de la web.

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que la persona interessada sol·liciti la seva suspensió en exercir els seus drets sobre les dades.

Legitimació

L’oferta prospectiva i d’ampliació d’informació sobre els nostres serveis està basada en el consentiment que sol·licitem a les persones interessades en el moment de fer la petició de dades de contacte i on l’accepten expressament.

Destinataris

Mapa Media – Agència de comunicació i RP no cedeix dades a tercers a excepció que una llei o resolució judicial disposi el contrari. Tanmateix, utilitzem un servei d’allotjament web de tercers per al procediment i emmagatzemament de les dades en el nostre nom.

Drets

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Mapa Media – Agència de comunicació i RP estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades guardades o, si escau, sol·licitar la seva suspensió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Mapa Media – Agència de comunicació i RP deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Procedència

Totes les dades es recullen directament del lloc web i sempre després que l’interessat les faciliti a través dels formularis habilitats per a tal ús. No s’adquireixen per cap altre mitjà.

La política de cookies que utilitza el lloc web està detallada a l’enllaç corresponent a peu de pàgina. Només es guardaran al navegador després d’haver rebut consentiment explícit (mai per omissió o navegació) de l’usuari. El nivell de registre de cookies pot ser modificat en qualsevol moment per l’usuari des de l’eina que la mateixa web proporciona.